Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym finansowanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego

Jak ubiegać się o dodatek?

1. Ubiegając się o dodatek mieszkaniowy należy pobrać niezbędne formularze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Działdowie ul. Jagiełły 30 ( I piętro pokój nr 10)
2. Z wnioskiem o dodatek mieszkaniowy trzeba się udać do zarządcy domu. Zarządca potwierdza następujące dane:
~ adres zamieszkania
~ nazwa i siedziba zarządcy budynku
~ tytuł prawny do zajmowanego lokalu
~ sposób ogrzewania lokalu i wody
~ kwota wydatków mieszkaniowych za miesiąc, w którym składany jest wniosek.
3. Następnie osoba ubiegająca się o dodatek wypełnia deklarację o dochodach wszystkich członków gospodarstwa domowego uzyskanych w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.
4. Wypełniony wniosek oraz deklarację wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w Dziale Dodatków Mieszkaniowych (pokój nr 10)

Składane wnioski o dodatek mieszkaniowy są wolne od opłat skarbowych.

Wywiad środowiskowy
UWAGA! W przypadku, kiedy w złożonej deklaracji występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami, a poniesionymi wydatkami – procedura wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Wnioskodawca i pozostali członkowie gospodarstwa domowego, składają pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenie o stanie majątkowym, zawierające w szczególności dane o posiadanych:
~ ruchomościach i nieruchomościach,
~ zasobach pieniężnych.
Występowanie rażącej dysproporcji pomiędzy faktycznym stanem majątkowym ustalonym w wyniku wywiadu środowiskowego, a dochodami wykazanymi w deklaracji stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

Kto może się ubiegać o dodatek?

Dodatek mieszkaniowy mogą otrzymać:
~ najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych,
~ osoby mieszkające w lokalach, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
~ osoby mieszkające w lokalach znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właściciele samodzielnych lokali mieszkalnych,
~ inne osoby mające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszące wydatki związane z jego zajmowaniem,
~ osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekujące na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Od czego zależy wysokość dodatku?

1. Średni miesięczny dochód
Dochód gospodarstwa domowego oblicza się sumując dochody wszystkich osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących.
WAŻNE: Należy deklarować DOCHODY (Z PODATKIEM i SKŁADKĄ ZDROWOTNĄ) faktycznie wypłacone w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.
Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

Do dochodu nie wlicza się: art.3ust.3 udm
~ świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
~ dodatków dla sierot zupełnych,
~ jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
~ dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
~ pomocy w zakresie dożywiania,
~ zasiłków pielęgnacyjnych,
~ zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
~ jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
~ dodatku mieszkaniowego.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów z hektara przeliczeniowego i przeciętnego dochodu z 1-go hektara przeliczeniowego ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w „Monitorze Polskim” na podstawie ustawy o podatku rolnym.
Obecnie dochód miesięczny z 1ha przeliczeniowego wynosi 208,83zł

Dodatek mieszkaniowy może być przyznany osobom, których dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza:
~ 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym tj. 1544,48zł.
~ 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym tj. 1.103,20zł

Od 1 marca 2016r. najniższa emerytura wynosi 882,56zł.

2. Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu
Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) uprawniająca do otrzymania dodatku mieszkaniowego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego wynosi:
~ 35m²- dla 1 osoby
~ 40m²- dla 2 osób
~ 45m²- dla 3 osób
~ 55m²- dla 4 osób
~ 65m²- dla 5 osób
~ 70m²- dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5m².

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:
~ 30% albo
~ 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni
użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.
DOPUSZCZALNE POWIERZCHNIE LOKALI

Liczba osób
w gosp. dom.         Powierzchnia normatywna          [m2] 30%- przekroczenie  [m2]       50%- przekroczenie[m2]
1                                                    35                                                      45,50                                                  52,50
2                                                    40                                                      52,00                                                 60,00
3                                                    45                                                      58,50                                                  67,50
4                                                    55                                                      71,50                                                   82,50
5                                                    65                                                      84,50                                                  97,50
6                                                    70                                                      91,00                                                 105,00
7                                                    75                                                      97,50                                                  112,50
UWAGA! Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m², jeżeli w mieszkaniu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
wymagane -orzeczenie o niepełnosprawności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
Wymagane dokumenty

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (potwierdzony przez zarządcę budynku),

• Zaświadczenie o wysokości czynszu (wydruk, aneks płatniczy itp.), z opłatami poniesionymi w miesiącu składania wniosku,
• Koszty najmu lokalu (osoby, które posiadają umowę najmu lokalu z prywatnym zarządcą), poniesione za miesiąc, w którym składany jest wniosek,
• Tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
• Kserokopia faktury za energię elektryczną (dotyczy lokali, które nie są wyposażone w sieciową instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu),
• Właściciele domów jednorodzinnych do wniosku dołączają:
~ aktualne rachunki za wodę, ścieki, wywóz nieczystości stałych i płynnych, poniesione lub naliczone w miesiącu składania wniosku. dokument potwierdzający własność domu oraz oświadczenie o powierzchni użytkowej i wyposażeniu technicznym budynku złożone pod odpowiedzialnością karną w obecności urzędnika.
Wyżej wymienione dokumenty należy przedłożyć w chwili składania wniosku.
Dokumenty do wglądu : dowód osobisty.

2. Deklaracja o dochodach

• Osoby pracujące – zaświadczenie z zakładu pracy,
• Osoby prowadzące działalność gospodarczą – oświadczenie o osiągniętym dochodzie, kserokopie księgi dochodów i rozchodów, dowód wpłaty potwierdzający wysokość składki zdrowotnej i składek ZUS,
• Emeryci / renciści – odcinki i ostatnia decyzja emerytalna/rentowa. W przypadku braku odcinków – zaświadczenie z ZUS o wysokości otrzymywanych świadczeń,
• Osoby posiadające gospodarstwo rolne – zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego (hektary przeliczeniowe),
• Osoby studiujące – zaświadczenia o otrzymywanych stypendiach,
• Osoby uczące się – zaświadczenie o wysokości płatnych praktyk,
• Osoby bezrobotne – zaświadczenie z urzędu pracy o wysokości wypłaconych świadczeń (z uwzględnieniem składki zdrowotnej) oraz osobiste oświadczenie o źródłach utrzymania podpisane w obecności pracownika Działu Dodatków Mieszkaniowych
• Osoby otrzymujące świadczenia rodzinne – potwierdzenie z tutejszego działu świadczeń rodzinnych o wysokości pobranych świadczeń,
• Osoby otrzymujące alimenty – wyrok sądu zasądzający alimenty na członka rodziny, zaświadczenie od komornika lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość otrzymanych alimentów, osoby otrzymujące świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego potwierdzenie z tutejszego działu FA.

Uprzejmie informujemy, że w trakcie przyjmowania wniosku mogą wyniknąć okoliczności, które trzeba będzie wyjaśnić poprzez dostarczenie dodatkowych dokumentów.

Przyznawanie dodatku mieszkaniowego
Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest w drodze decyzji administracyjnej na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
Decyzje wydane na podstawie wniosków złożonych do 25-go dnia miesiąca będą realizowane do 10-go następnego miesiąca, natomiast decyzje wydane na podstawie wniosków złożonych po tym terminie będą realizowane w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.
Dodatek mieszkaniowy nie pokrywa 100% naszych wydatków mieszkaniowych. Gmina finansuje tylko 55% miesięcznych wydatków.

Ważne! Nie przyznaje się dodatku mieszkaniowego, jeżeli jego wysokość byłaby niższa niż 2% najniższej emerytury w dniu wydania decyzji (aktualnie 17,65zł).

Wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego
Osobie nieopłacającej na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny wstrzymuje się dodatek mieszkaniowy w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości.
W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub we wniosku, osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest obowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości.

Akty prawne

• Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (t.jDz. U. z 2013r poz.966 z późniejszymi zmianami),
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. nr 156 poz. 1817 z późniejszymi zmianami),
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. nr 156 poz. 1828).
•Uchwała Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 26 lutego 2004r.Nr XVI/144/04 w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych przyjmowanych do wyliczenia dodatków mieszkaniowych na terenie Gminy Miasto Działdowo(Dz.Urz.Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 35 z dnia19 marca 2004r.poz.467)

 

Informuje, że od 1 stycznia 2014r. osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się o przyznanie nowego świadczenia – zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Nowe świadczenie będzie stanowiło częściową rekompensatę kosztów opłat ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną.

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

  • mieć ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;
  • złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy;

zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca
od dnia 01 maja 2016r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. miesięcznie wynosi:

– 11,29 zł dla gospodarstwa domowego 1 osobowego,
– 15,68 zł dla gospodarstwa domowego od 2 do 4 osobowego,
– 18,81 zł dla gospodarstwa domowego 5 i więcej osobowego.

Druki wniosku o przyznanie dodatku energetycznego można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Działdowie ul. Jagiełły 30 w pokoju nr 10 oraz ze strony internetowej :

www.dzialdowo-mops.bip.net.pl

Godziny przyjęć interesantów:
w poniedziałek 7.00-17.00,
od wtorku do czwartku 7.00-15.00,
w piątek 7.00-13.00

KONTAKT MOPS Działdowo
Bożena Fidurska- Inspektor
pok. nr 10 tel.236970996