Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 (zwanym dalej RODO) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach realizowanych zadań jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie,     Jagiełły 30, 13-200 Działdowo.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – email: iod@mopsdzialdowo.pl
 3. Podstawy prawne przetwarzania:
  1. w przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – państwa dane osobowe przetwarzane są:
   • w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,
   • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c,
   • ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.
  2. w przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa, w szczególności ustawy
   o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o ustalaniu i wypłacaniu zasiłków dla opiekunów, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy prawo energetyczne, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ustawy
   o zatrudnieniu socjalnym, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o wychowaniu
   w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy
   o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy
   o karcie dużej rodziny, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych
   i   okresu powojennego, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – państwa dane osobowe przetwarzane są:

   • w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,
   • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e, art. 9 ust. 2 lit. b oraz art. 10 RODO,
   • ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.
  3. w przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:
   • w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,
   • na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,
   • ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.
  4. w przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy itp. newsletter – państwa dane osobowe przetwarzane są:
   • wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie,
   • na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,
   • podanie danych osobowych jest dobrowolne,
   • przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych w punkcie 3 celów:
   1. przez okres wymagany przepisami prawa, z zastosowaniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów,
   2. przez okres wymagany przepisami prawa, z zastosowaniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów,
   3. do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,
   4. do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do osiągnięcia celu.
  6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.
  7. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych osobowych, takim jak operator pocztowy – Poczta Polska, bank, za pomocą którego realizowane są przelewy, dostawcy oprogramowania.
  8. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
  9. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych w zakresie w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody lub w celu zawarcia, wykonania i realizacji umowy.
  10. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacjach gdy dane osobowe przetwarzane są w celu zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
  11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych / Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.